مناقصه خرید رینگهای چدنی

شرکت موتوژن درنظرداردرینگ های چدنی وریخته قطعات چدنی حودراازطریق مناقصه وعقدقراردادخریداری نماید. ... ادامه

آگهی مناقصه (یونولیت)

شرکت موتوژن درنظردارد انواع یونولیت های مورد مصرف را از طریق مناقصه وعقد قرارداد خریداری نماید. ... ادامه

آگهی مناقصه ( خدمات رانندگی لیفتراک )

شركت موتوژن در نظر دارد خدمات رانندگي ليفتراک درمحدوده کارخانه را بتعداد حداکثر 22 دستگاه ازطريق مناقصه وعقد قرارداد يکساله به شرکت واجد شرايط واگذار نمايد. ... ادامه