آگهی مناقصه (یونولیت)

شرکت موتوژن درنظردارد انواع یونولیت های مورد مصرف را از طریق مناقصه وعقد قرارداد خریداری نماید. ... ادامه

آگهی مناقصه ( خدمات رانندگی لیفتراک )

شركت موتوژن در نظر دارد خدمات رانندگي ليفتراک درمحدوده کارخانه را بتعداد حداکثر 22 دستگاه ازطريق مناقصه وعقد قرارداد يکساله به شرکت واجد شرايط واگذار نمايد. ... ادامه

آگهی مناقصه

شركت موتوژن در نظر دارد كليه خدمات نظافت ساختمانها ، سرويس چاي و نگهداري فضاي سبز كارخانه را از طريق مناقصه به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد . ... ادامه

آگهی مناقصه

شرکت موتوژن درنظردارداقلامی راازطریق مناقصه وعقدقراردادخریداری نماید ... ادامه

اگهی مناقصه

خریداری چندقلم کالا از طریق مناقصه و عقدقرارداد ... ادامه

آگهی مناقصه

شرکت موتوژن درنظرداردمقدار500(پانصد)تن شمش آلومینیوم آلیاژی 3/380 راازطریق مناقصه وعقدقرارداد خریداری نماید. ... ادامه

آگهی مناقصه

شـرکت مـوتـوژن درنظردارداقلامی راازطریق مناقصه وعقدقرارداد خریداری نماید ... ادامه

آگهی مناقصه

شـرکت مـوتـوژن درنظردارداقلامی راازطریق مناقصه وعقدقرارداد خریداری نماید ... ادامه