آگهی طراحی وساخت دستگاه تست

شرکت موتوژن درنظر دارد طراحی و ساخت دستگاه تست روتور الکتروموتورهای قفس سنجابی با روش القای الکترومغناطیس با مشخصات فنی زیربه شرکت واجدشرایط واگذار نماید.

... ادامه

مناقصه خدمات ماشین‌کاری قطعات الکتروموتورهای ضد انفجار

شرکت موتوژن در نظردارد ماشینکاری قطعات الکتروموتورهای ضد انفجار مورد نیاز خود را از طریق مناقصه و عقد قرارداد واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای توانمند در این زمینه، جهت شرکت در مناقصه، دعوت به  همکاری می‌شود.

... ادامه

مناقصه خرید جرثقیل

شرکت موتوژن درنظر دارد سه نوع جرثقیل به تعدا 8 دستگاه، مورد نیاز خود را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید. 

... ادامه

مناقصه خرید 5 دستگاه لیفتراک

شرکت موتوژن درنظر دارد: 5 دستگاه لیفتراک موردنیازخودرا از طریق مناقصه خریداری نماید. لذا ازعلاقمندان به همکاری دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی حداکثر به مدت یک هفته به آدرس سایت شرکت www.motogen.com  و یا محل کارخانه واقع درتبریز- منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی شرکت موتوژن واحدتدارکات داخلی مراجعه فرما

... ادامه