آگهی مناقصه خرید و اجرای خدمات ساخت انواع کاور پروانه الکتروموتو، خرید فرزCnc مستعمل، خرید وایر کات مستعمل و اجرای تعمیرات سیستم تهویه

شرکت موتوژن در نظردارد کاورهای الکتروموتور سبک و سنگین مورد نیاز خود را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری یا واگذار نماید. لذا ازعلاقمندان به همکاری دعوت می شود اسناد مناقصه را دریافت نموده و نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.

... ادامه

مناقصه خدمات پیمانکاری شرکت موتوژن در سال 1399

شركت موتوژن درنظردارد در سال 99 خدمات  ذيل را ازطريق مناقصه وعقدقرارداديکساله به شركتهاي واجدشرايط واگذار نمايد .داوطلبين مي توانند ازتاريخ درج آگهي بمدت 7 روزکاري ازساعت 8 لغايت 14  پس ازانجام بازديدازمحل کارخانه وشرايط مناقصه پيشنهادخودرادرپاکت سربسته به آدرس شرکت واقع درتبريز-  منطقه صنعتی غرب- شرکت موتوژن - امورقراردادها تحويل نمايند.

... ادامه

آگهی طراحی وساخت دستگاه تست

شرکت موتوژن درنظر دارد طراحی و ساخت دستگاه تست روتور الکتروموتورهای قفس سنجابی با روش القای الکترومغناطیس با مشخصات فنی زیربه شرکت واجدشرایط واگذار نماید.

... ادامه