مزایده ماشین آلات و اقلام مازاد بر نیاز و الکتروموتورهای راکد

شرکت موتوژن درنظر دارد ماشین آلات و اقلام مازاد بر نیاز و الکتروموتورهای راکد خود را کمتر از نرخ مصوب از طریق مزایده بفروش برساند لذا از کسانیکه مایل به خرید می باشند دعوت می گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت 5 روز کاری  از تاریخ 98/04/22 لغایت 98/04/26 از ساعت 9 صبح  الی 12 واحد فروش منطقه ای واقع در تبریز منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی و یا با شماره تلفن 34451259-041 تماس حاصل فرمایند . شایان ذکر است که شرکت در قبول و یا رد پیشنهادات مختار می باشد .
 

دانلود اسناد مزایده