مناقصه خرید جرثقیل

شرکت موتوژن درنظر دارد: انواع جرثقیل مورد نیاز خود را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید. لذاازعلاقمندان به همکاری دعوت میشود جهت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ نشر آگهی حداکثر به مدت یک هفته به آدرس سایت شرکت www.motogen.com ویا محل کارخانه واقع درتبریز- منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی – شرکت موتوژن – واحدتدارکات داخلی مراجعه فرمایند۰

۱-    جرثقیل ۵تن تک سرعته چهار کاره    (مارک KiTO ژاپن)      ۳عدد

۲-  جرثقیل ۳تن تک سرعته چهار کاره    (مارک KiTO ژاپن)      ۴عدد

۳-جرثقیل ۵تن دو سرعته دو کاره    (مارک KiTO ژاپن)             ۱ عدد  

آخرین مهلت دریافت پاکات پیشنهادی ازتاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری میباشد.

تلفن :۳۴۴۸۰۳۳۰ -۰۴۱            فاکس :     ۳۴۴۷۹۲۹۰-۰۴۱