مناقصه خدمات ماشین‌کاری قطعات الکتروموتورهای ضد انفجار

شرکت موتوژن در نظردارد ماشینکاری قطعات الکتروموتورهای ضد انفجار مورد نیاز خود را از طریق مناقصه و عقد قرارداد واگذار نماید. لذا از علاقمندان به همکاری دعوت می شود جهت دریافت نقشه ها و اسناد مناقصه از تاریخ نشرآگهی حداکثر  به مدت یک هفته به اسناد پیوستی این آگهی مراجعه نمایند. ضمناً ضرورت دارد که پاکت پیشنهادات مناقصه را پس از تکمیل به آدرس کارخانه واقع درتبریز- منطقه صنعتی غرب –جاده اختصاصی – شرکت موتوژن – واحدتدارکات داخلی ارسال نمایند.

آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از تاریخ انتشار به مدت هفت روز کاری میباشد.

تلفن : ۳۴۴۸۰۳۳۰- ۰۴۱  فاکس :     ۳۴۴۷۹۲۹۰-۰۴۱