مزایده اقلام ضایعاتی ، مازاد و راکد

شرکت موتوژن درنظر دارد اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز ، ماشین آلات مازاد بر نیاز و الکتروموتورهای راکد خود را کمتر از نرخ مصوب از طریق مزایده بفروش برساند .لذا از کسانیکه مایل به خرید می باشند دعوت می گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت ۵ روز کاری  از تاریخ 98/5/30لغایت 98/6/4 از ساعت ۹ صبح  الی ۱۲ واحد فروش منطقه ای واقع در تبریز منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی و یا با شماره تلفن ۳۴۴۵۱۲۵۹-۰۴۱ تماس حاصل فرمایند . شایان ذکر است که شرکت در قبول و یا رد پیشنهادات مختار می باشد .