مزایده خودرو

شرکت موتوژن (سهامی عام )درنظرداردنسبت به واگذاری خودروهای ذیل ازطریق مزایده اقدام نماید.

لذاازعلاقمندان دعوت بعمل می آیدنسبت به تکمیل فرم مزایده اقدام وجهت بازدید به آدرس شرکت واقع درتبریز-منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی شرکت موتوژن واحد فروش مراجعه نمایند .

آخرین مهلت ارسال قیمت پیشنهادی به آدرس شرکت  :پایان وقت اداری روزچهارشنبه 98/7/10

شماره تماس : 04134451259

زمان بازدید : شنبه تاچهارشنبه ازساعت 9 الی 12

میزان سپرده جهت شرکت درمزایده 5 درصد قیمت کارشناسی می باشد

کلیه هزینه های آگهی ، کارشناسی ،نقل وانتقال ومالیات بر ارزش افزوده  به عهده برنده مزایده می باشد.

بدیهی است شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختارمی باشد.

 

ردیف

نوع خودرو

مدل

رنگ

بیمه شخص ثالث

تعداد(دستگاه )

1

مگان

1390

سفید

31/2/99

1(یک )

2

تندرL90(اتوماتیک )

1395

سفید

31/2/99

3(سه )

3

نیسان