مناقصه دستگاه تراش ،سنتروتیغچه

شرکت موتوژن در نظردارد : خرید قطعات ودستگاههای مورد نیاز خود را به شرح ذیل از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید.

1-    دستگاه تراش CNC بد مورب با طول کارگیر 2 متر وقطر500 Ø میلیمتر

2-    دستگاه طول تمام کن وسنترزن شفت باابعاد کارگیر ( طول کارگیر 2 متر و قطر کارگیر160  Ø  میلیمتر)

3-    انواع تیغچه های براده برداری

ردیف

شرح کالا

مشخصات فنی

تعداد( عدد )

1

تیغچه                       UC5115

CNMA 120404

500

2

تیغچه                  DRYBD152

CNMG 190616

650

3

تیغچه                 PMYBC351

DNMG 150612

350

4

تیغچه                       YBD152

TNMA 220408

1200

5

تیغچه                PDFRYD201

TPKN 2204

3500

6

تیغچه                       YBD152

DNMA 150608

1200

7

تیغچه                        CT35M

SPMR 120308

4000لذا ازعلاقمندان دعوت میشود تا پاکت های سربسته پیشنهادی خود را به آدرس : تبریزمنطقه صنعتی غرب ،   جاده اختصاصی شرکت موتوژن ارسال نمایند .

آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از تاریخ نشر به مدت هفت روز کاری میباشد.

 تلفن تماس : 34480330- 041  فاکس :     34479290-041