آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام (به تعویق افتاد)

از کلیه سهامداران محترم شرکت موتوژن (سهامی عام ) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که در ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 1398/09/19 در محل هتل تهران واقع در خیابان ولیعصر اول خیابان استاد مطهری برگزار می شود، حضور بهم رسانند.

در اجرای ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت از سهامدارانی که تمایل به حضور در جلسه مجمع را دارند در خواست میگردد جهت دریافت برگه ورود به جلسه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/09/09 با در درست داشتن کارت شناسایی معتبر و اوراق سهام نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند. توجه فرمائید که فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که قبلاً برگه ورودی دریافت کرده باشند.

دستور جلسه :

1 استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 1398/06/31

2 بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود(زیان) و تصمیم درباره سیاست تقسیم سود و تقسیم سود برای سال مالی منتهی به 1398/06/31

3 انتخاب بازرس و تعیین حقالزحمه آن برای سال مالی منتهی به 1399/06/31

4 انتخاب اعضاء هیئتمدیره

5 تعیین حق حضور اعضاء هیئتمدیره