آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

آگهی اصلاحیه  دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت موتوژن (سهامی عام )
برای سال مالی منتهی به 1398/06/31
شماره ثبت 1067 شناسه ملی 10200062838
پیرو آگهی منتشرشده درروزنامه دنیای اقتصاد شماره 4750 مورخ 1398/8/22 درخصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت موتوژن در ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 1398/09/19، بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران شرکت موتوژن می رساند برگزاری مجمع مذکور به روز یکشنبه مورخ 1398/09/24 ساعت 10 صبح موکول گردید
                                                                         هیات مدیره شرکت موتوژن (سهامی عام )