آگهي واگذاري مسئوليت فروش و خدمات بعد از فروش الكتروموتورهاي خانگي

شركت موتوژن قصد دارد مسئوليت فروش ، ارائه خدمات بعد از فروش و جمع آوري و استرداد پمپ آب و الكتروموتورهاي كولري ويژه تكفروشي خود را از طريق مزايده به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.


متقاضيان مي توانند از تاريخ 1398/10/10 لغايت 1398/10/16 ( از ساعت 8 الي 15/30 ) به دفتر فروش شركت موتوژن واقع در تهران – خيابان قائم مقام فراهاني – كوچه الوند پلاك 22 مراجعه و شرايط شركت در مزايده را دريافت نموده و پيشنهاد خود را حداكثر تا پاپان وقت اداري مورخ 1398/10/23 به دفتر فروش شركت موتوژن تحويل نمايند.