مزایده اقلام و دستگاههای مازاد بر نیاز و اقلام و ابزارهای ضایعاتی

شرکت موتوژن درنظر دارد اقلام و دستگاههای مازاد بر نیاز و اقلام و ابزارهای ضایعاتی خود را از طریق مزایده بفروش برساند لذا از کسانیکه مایل به خرید می باشند دعوت می گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت 5 روز کاری از تاریخ 98/11/6 لغایت 98/11/13 (به غیر از پنجشنبه) از ساعت 9 صبح  الی 12 واحد فروش منطقه ای واقع در تبریز منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی و یا با شماره تلفن 34451259-041 تماس حاصل فرمایند . شایان ذکر است که شرکت در قبول و یا رد پیشنهادات مختار می باشد.

 

دریافت لیست اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز