آگهی خرید شمش آلومینیوم آلیاژی ۳۸۰/۳ به مقدار ۱۰۰۰ تن

شرکت موتوژن در نظردارد: شمش آلومینیوم آلیاژی3/380 (1000 تن ) ، موردنیازخودرا  از طریق مناقصه وعقد قرارداد خریداری نماید.لذا ازعلاقمندان به همکاری دعوت می شودجهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت شرکت موتوژن مراجعه نمایند .
آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری میباشد.
آدرس کارخانه : تبریز منطقه صنعتی غرب ، جاده اختصاصی شرکت موتوژن 
تلفن : 34480330- 041  فاکس : 34479290-041