مناقصه خدمات پیمانکاری شرکت موتوژن در سال 1399

شركت موتوژن درنظردارد در سال 99 خدمات  ذيل را ازطريق مناقصه وعقدقرارداديکساله به شركتهاي واجدشرايط واگذار نمايد .

داوطلبين مي توانند ازتاريخ درج آگهي بمدت 7 روزکاري ازساعت 8 لغايت 14  پس ازانجام بازديدازمحل کارخانه وشرايط مناقصه پيشنهادخودرادرپاکت سربسته به آدرس شرکت واقع درتبريز-  منطقه صنعتی غرب- شرکت موتوژن -  واحدامورقراردادها تحويل نمايند.

(به پيشنهادهای فاقد سپرده وکمتر ازميزان مقرروچک شخصي ومخدوش ونظايرآن ترتيب اثر داده نخواهد شد)

 

 1-خدمات پرسکاري و انيلينگ قطعات انواع الکتروموتور

2-توليد سيم رابط وحک نيم پليت

3- شارلاک زني  الکتروموتورهاي کولري و صنعتي به صورت قطره ايي و تحت خلاء

4- ماشينکاري کولري(توليدروتورکامل کولري وتراش فريم کولري) 

5- سنگزني شفت کولري معمولي و CRS (ماشين آلات و ابزار آلات  با پيمانکار)

6-توليد انواع قطعات پلاستيکي

7-ريخته گري وپليسه کاري قطعات الکتروموتور

8-خدمات اداري  و تنظيفات فضاي سبز

9- خدمات  نگهداري و تعميرات  تأسيسات داخل کارخانه شرکت موتوژن  

10- جوشکاري و آهنگري

11-  سيم پيچي ماشيني  الکتروموتورهاي صنعتي سبک وسنگين

12- سيم پيچي دستي الکتروموتورهاي صنعتي  سبک سه فاز وتکفاز

 13-  سيم پيچي الکتروموتورهاي کولري معمولي  و  CRS  

14- ماشينکاري  و مونتاژالکتروموتورهاي فوق سنگين  (کليه ابزار آلات و تيغچه ها بر عهده پيمانکار)

15-مونتاژ وبسته بندي سه فازوتکفازالکتروموتورهاي  صنعتي سبک وسنگين  

16- توليد براکتهاي کامل  ساده وسوئيچي کولري وبلبرينگ دار (بوش زني ماشينکاري و تزريق روغن پرماويک ) ماشين آلات وابزار آلات با پيمانکار

17- رنگزني انواع الکتروموتورهاي کولري وصنعتي وپايه کولري وسياهکاري

18- برش ورقهاي رولي(ماشين آلات وابزار آلات با پيمانکار)

19-خدمات دفتر بازرگاني تهران

20- مونتاژ و بسته بندي کليه تيپهاي الکتروموتورهاي کولري