مناقصه خرید خازن

شرکت موتوژن در نظردارد خازنهای موردنیازخودرا از طریق مناقصه وعقد قرارداد خریداری نماید.

 لذا از علاقمندان به همکاری دعوت میشود طبق فایل پیوستی نسبت به ارسال اسناد اقدام نمایند .

آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روزکاری میباشد.

آدرس کارخانه : تبریز منطقه صنعتی غرب ، جاده اختصاصی شرکت موتوژن

تلفن : 34480330- 041  فاکس :     34479290-041