آگهی مناقصه بوش زنی و دستگاه تراش

شرکت موتوژن در نظردارد : جهت ماشینکاری و بوش زنی براکتهای کولری با برگزاری مناقصه عمومی اقدام به خرید دستگاه های تراش cnc  و دستگاه بوش زنی برای ماشینکاری و بوش زنی به تعداد 12000 عدد نماید .

لذا از علاقمندان به همکاری دعوت میشود طبق فایل پیوستی قیمت پیشنهادی و تعداد دستگاههای مورد نیاز برای ماشینکاری و بوش زنی آمار روزانه را درقالب پیشنهاد قیمت به این شرکت ارسال نمایند . 

مناقصه گذار در رد یا قبول تمام و هریک از پیشنهاد ها مختار میباشد .

مهلت تحویل پیشنهاد های قیمت : طی یک هفته از انتشار آگهی

آدرس ارسال پیشنهادات قیمت :  تبریز – قراملک – منطقه صنعتی غرب – جاده اختصاصی – شرکت موتوژن

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن : 34480330- 041  فاکس :  34479290-041 تماس حاصل فرمائید .