مزایده اقلام نو قابل استفاده و اقلام ضایعاتی

شرکت موتوژن درنظر دارد اقلام نو قابل استفاده، مستعمل مازاد بر نیاز و اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده بفروش برساند لذا از کسانیکه مایل به خرید می باشند دعوت می گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت 5 روز کاری از تاریخ 99/03/07لغایت 99/03/13( به غیر از پنجشنبه)از ساعت 9 صبح الی 12 واحد فروش ضایعات واقع در تبریز منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی و یا با شماره تلفن 34451259-041 تماس حاصل فرمایند. شایان ذکر است که شرکت در قبول و یا رد پیشنهادات مختار می باشد.(شرایط و لیست اقلام در فرم های پیوستی زیر می باشد)