مناقصه 24 تن رنگ پودری 7031

شرکت موتوژن تبریز در نظردارد: 24 تن رنگ پودری 7031 ( جنس رنگ اپوکسی پلی استر ) مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی از شرکتهای واجد شرایط با عقد قرارداد خریداری نماید .
لذا ازمتقاضیان دعوت بعمل می آید جهت ارسال پیشنهادهای قیمت برابر روش زیر اقدام نمایند. 
مناقصه شماره : 990301
1-    واریز مبلغ 50.000.000 ریال بابت تضمین شرکت در مناقصه بصورت واریز به حساب جاری شرکت موتوژن بانک تجارت شماره حساب45769 (کدشعبه5100) و یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ پنجاه میلیون ریال . 
2-    هزینه آگهی بعهده برنده  مناقصه  میباشد .
3-    شرکت موتوژن در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
4-    مهلت تحویل اسناد بمدت 7 روز کاری از تاریخ نشر آگهی میباشد .
5-    جهت دریافت اسناد مناقصه و مشخصات فنی به وب سایت موتوژن www.motogen.com  مراجعه نمائید. 
آدرس کارخانه : تبریز منطقه صنعتی غرب ، جاده اختصاصی شرکت موتوژن 
تلفن : 34480330- 041  فاکس : 34479290-041