آگهی جذب نیروی انسانی

شرکت موتوژن در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود، از بین واجدین شرایط پس از آزمون کتبی و مصاحبه با شرایط زیر دعوت به همکاری نماید.

شرایط عمومی:

۱ – انجام خدمت سربازی با داشتن معافیت های قانونی دایم

۲ – برخورداری از تندرستی و توانایی لازم متناسب با وظایف

۳ – دارا بودن شرایط احراز شغل

۴ – عدم اشتغال به خدمت و نداشتن تعهد خدمتی

 

کارشناس برق آزمایشگاه

مرد

2

فوق لیسانس یا دانشجوی دکتری برق قدرت یا الکترونیک

کارشناس برنامه ریزی

مرد

1

لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی صنایع

کنترلر

مرد

2

لیسانس برق ولیسانس مکانیک

کارشناس فنی

مرد

1

لیسانس یا فوق لیسانس مکانیک

کارشناس حقوقی وقراردادهای پیمانکاری

مرد

1

لیسانس یا فوق لیسانس مدریت دولتی ،حقوقی،مهندسی صنایع

کارشناس فنی

مرد

1

لیسانس برق قدرت - فوق لیسانس ماشین های الکتریکی

کارشناس فنی

مرد

1

لیسانس مهندسی مکانیک -فوق لیسانس طراحی جامدات

 

شرایط اختصاصی طبق فایل ضمیمهافراد واجد شرایط فرم مربوطه را حداکثر تا تاریخ 99/04/20 ،از طریق آدرس الکترونیکی hr@motogen.com به این شرکت ارسال نمایند.