مناقصه خدمات

شركت موتوژن درنظردارد در سال 99 خدمات ذیل را ازطريق مناقصه و عقدقرارداد به شركتهاي واجدشرايط واگذار نمايد

1-خدمات پرسکاري و انيلينگ قطعات انواع الکتروموتور

2-توليد سيم رابط وحک نيم پليت

3- شارلاک زني  الکتروموتورهاي کولري و صنعتي به صورت قطره ايي و تحت خلاء

4- ماشينکاري کولري(توليدروتورکامل کولري وتراش فريم کولري)

5-  سنگزني شفت کولري معمولي و CRS (ماشين آلات و ابزار آلات  با پيمانکار)

6-ريخته گري و پليسه کاري قطعات الکتروموتور

7-خدمات اداري  و تنظيفات فضاي سبز

8- خدمات  نگهداري و تعميرات  تأسيسات داخل کارخانه شرکت موتوژن  

9- جوشکاري و آهنگري

10-  سيم پيچي ماشيني  الکتروموتورهاي صنعتي سبک و سنگين

11- سيم پيچي دستي الکتروموتورهاي صنعتي  سبک سه فاز وتکفاز

12-  سيم پيچي الکتروموتورهاي کولري معمولي و  CRS 

13- ماشينکاري  و مونتاژالکتروموتورهاي فوق سنگين

14-مونتاژ  و بسته بندي سه فاز و تکفازالکتروموتورهاي  صنعتي سبک و سنگين  و ماشينکاري براکتهاي صنعتي سبک و سنگين  

15-خدمات دفتر بازرگاني تهران

16- مونتاژ و بسته بندي کليه تيپهاي الکتروموتورهاي کولري

17- خدمات رانندگي ليفتراکهاي داخل شرکت موتوژن

داوطلبين مي توانند ازتاريخ درج آگهي بمدت 7 روزکاري ازساعت 8 لغايت 14  پس ازانجام بازديدازمحل کارخانه وشرايط مناقصه پيشنهادخودرادرپاکت سربسته

به آدرس شرکت واقع درتبريز، قراملک بلوار صنعت شرکت موتوژن،  واحدامورقراردادها تحويل نمايند.تلفن تماس 34454601

(به پيشنهادهای فاقد سپرده وکمتر ازميزان مقرروچک شخصي ومخدوش ونظايرآن ترتيب اثر داده نخواهد شد)