مزایده اقلام ضایعاتی

شرکت موتوژن درنظر دارد اقلام نو قابل استفاده، مستعمل مازاد بر نیاز و اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده بفروش برساند.

لذا از کسانیکه مایل به خرید می باشند دعوت می گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت 5 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی از ساعت 9 صبح الی 12،  واحد فروش ضایعات واقع در تبریز منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی و یا با شماره تلفن 34451259 - 041 تماس حاصل فرمایند.

شایان ذکر است که شرکت در قبول و یا رد پیشنهادات مختار می باشد.