تقدیرمدیرعامل شرکت موتوژن از رتبه برتر کنکور رشته تجربی

با حضور آقای مهندس رحیمی مدیر عامل شرکت موتوژن از سرکار خانم نگین ااسادات مظلومی فرزند سید حسن مظلومی از همکاران شرکت موتوژن تجلیل شد.

آقای مهندس رحیمی در این تجلیل با اشاره به نقش ارزنده نسل آتی در جهت پیشبرد اهداف عالیه کشور، کسب عنوان رتبه کشوری در کنکور سال ۱۳۹۹ را به خانواده ایشان و خانواده بزرگ موتوژن تبریک گفته، 

خاطرنشان ساخت :کسب این عنوان توسط فرزندان همکاران برای ما مایه افتخاراست و امیدواریم درآینده نیز شاهدموفقیتهای روزافزون مجموعه موتوژن درعرصه های مختلف باشیم .

سرکار خانم نگین ااسادات مظلومی عنوان رتبه ۷ منطقه ای و۲۲ کشوری در رشته علوم تجربی را کسب نموده اند.