مناقصه انواع رول های ورق فولادی و پروپیلن

شرکت موتوژن ( سهامی عام ) در نظردارد: نسبت به برگزاری مناقصات عمومی به شرح موضوعات مندرج درفایل های ذیل اقدام نماید.

شماره مناقصه : 991001

 

ردیف

شرح کالا

مشخصات فنی

تعداد

قیمت

1

رول

0.5*1000   ST12  1.0330                      

1200 تن

 

2

رول

0.65*(930-1100)ST 12     1.0330           

2500 تن

 

3

رول

*(1000-1200)ST 12     1.0333      1.5         

300 تن

 

4

رول

*(1000-1200)ST 12     1.0330      .70        

100 تن

 

5

مواد پلی پروپیلن

نساجی C30S                          

27 تن

 

6

مواد پلاستيكي پلي اميد

اليافدار6  (30% )NB44GS30BK (تکومید ترکیه)  

      

5 تن

 لذا ازعلاقمندان دعوت میشود پیشنهادهای خود را ممهور به مهر و امضاء مجاز (اشخاص حقوقی) در پاکتهای سربسته به همراه سپرده تضمین شرکت در مناقصه به  آدرس : تبریز، منطقه صنعتی غرب ، جاده اختصاصی - شرکت موتوژن  واحد تدارکات داخلی ارسال نمایند .

شرایط مناقصه : 1- سپرده تضمین شرکت در مناقصه : معادل 5 درصد کل مبلغ معامله بصورت  واریز به حساب جاری شرکت موتوژن بانک تجارت شماره حساب45769 (کدشعبه5100) و یا ضمانتنامه بانکی .

2-  به پیشنهادهای فاقد امضاء ، فاقد تضمین شرکت در مناقصه ، مشروط ، مخدوش  و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

3-  هزینه مناقصه به تناسب به عهده برندگان مناقصه میباشد .

4-  شرکت در رد یا قبول هر یک از این پیشنهادات مختار میباشد .5- آخرین مهلت تحویل پاکت پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری میباشد.