مناقصه ورق سیلیکون

شرکت موتوژن ( سهامی عام ) در نظردارد : نسبت به برگزاری مناقصات عمومی به شرح موضوعات مندرج در جدول ذیل اقدام نماید.

شماره مناقصه : 991006

ردیف شرح مشخصات فنی تعداد
1 ورق سیلیکون

  M530 0.5x1000 گرید

M470 0.5x1000 یا گرید

2000تن

لذا ازعلاقمندان دعوت میشود پیشنهادهای خود را ممهور به مهر و امضاء مجاز (اشخاص حقوقی) در پاکتهای سربسته به همراه سپرده تضمین شرکت در مناقصه به  آدرس : تبریز، منطقه صنعتی غرب ، جاده اختصاصی - شرکت موتوژن  واحد تدارکات داخلی ارسال نمایند .

شرایط مناقصه : 1- سپرده تضمین شرکت در مناقصه : معادل 5 درصد کل مبلغ معامله بصورت  واریز به حساب جاری شرکت موتوژن بانک تجارت شماره حساب45769 (کدشعبه5100) و یا ضمانتنامه بانکی .

2-  به پیشنهادهای فاقد امضاء ، فاقد تضمین شرکت در مناقصه ، مشروط ، مخدوش  و پیشنهاداتی که بعد از

موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

3- هزینه مناقصه به تناسب به عهده برندگان مناقصه میباشد .

4- شرکت در رد یا قبول هر یک از این پیشنهادات مختار میباشد .

5- آخرین مهلت تحویل پاکت پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری میباشد.

مشخصات فنی مواد اولیه و قطعات در فایل پیوستی موجود می باشد

تلفن تماس : 34480330- 041  فاکس  34479290-041