مناقصه ورق سیلیکون

شرکت موتوژن ( سهامی عام ) در نظردارد : نسبت به برگزاری مناقصات عمومی به شرح موضوعات مندرج در جدول ذیل اقدام نماید.

شماره مناقصه : 991015

ردیف شرح کالا مشخصات فنی تعداد
1 Cold_rolled non grained oriented electrical steel

  M530 0.5x1000       گرید

   M470 0.5x1000      گرید          M1000 0.5x1000    گرید

 

7000تن

500تن

3000تن         

شرایط مناقصه :

لذا ازکلیه شرکتهای بازرگانی معتبر که اقدام به خرید از منابع مقرون به صرفه کمی و کیفی ورق سیلیکون می نمایند دعوت میشود پیشنهادهای خود را ممهور به مهر و امضاء مجاز (اشخاص حقوقی) در پاکتهای سربسته به همراه سپرده تضمین شرکت در مناقصه به آدرس : تبریز، منطقه صنعتی غرب ، جاده اختصاصی - شرکت موتوژن ارسال نمایند .

1- سپرده تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 5.000.000.000 ریال بصورت  واریز به حساب جاری شرکت موتوژن بانک تجارت شماره حساب45769 (کدشعبه5100) و یا ضمانتنامه بانکی .

2-  به پیشنهادهای فاقد امضاء ، فاقد تضمین شرکت در مناقصه ، مشروط ، مخدوش  و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- هزینه مناقصه به تناسب به عهده برندگان مناقصه میباشد .

4- شرکت در رد یا قبول هر یک از این پیشنهادات مختار میباشد .

5- آخرین مهلت تحویل پاکت پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری میباشد.

تلفن تماس : 34480330- 041 فاکس : 34479290-041