آگهی مناقصه و عقد قرارداد يکساله شرکت موتوژن

شركت موتوژن درنظردارد در سال 1400 خدمات  ذيل را ازطريق مناقصه و عقد قرارداد يکساله به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد. داوطلبين ميتوانند ازتاريخ درج آگهي بمدت 7 روزکاري ازساعت 8 لغايت 14پس ازانجام بازديد ازمحل کارخانه وشرايط مناقصه پيشنهاد خود را در پاکت سربسته به آدرس شرکت واقع در تبريز،  قراملک بلوار صنعت شرکت موتوژن، واحدامورقراردادها تحويل نمايند.(به پيشنهادهای فاقد سپرده وکمتر ازميزان مقرر و چک شخصي و مخدوش و نظايرآن ترتيب اثر داده نخواهد شد)

 1-خدمات پرسکاري و انيلينگ قطعات انواع الکتروموتور

 2-توليد سيم رابط وحک نيم پليت

3- شارلاک زني  الکتروموتورهاي کولري و صنعتي به صورت قطره ايي و تحت خلاء

4- ماشينکاري کولري(توليد روتورکامل کولري وتراش فريم کولري)

 5- سنگزني شفت کولري معمولي و CRS (ماشين آلات و ابزار آلات  با پيمانکار)

6-توليد انواع قطعات پلاستيکي

7-ريخته گري و پليسه کاري قطعات الکتروموتور

8-خدمات اداري  و تنظيفات فضاي سبز

9- خدمات  نگهداري و تعميرات  تأسيسات داخل کارخانه شرکت موتوژن  

10- جوشکاري و آهنگري

11-  سيم پيچي ماشيني  الکتروموتورهاي صنعتي سبک وسنگين

12- سيم پيچي دستي الکتروموتورهاي صنعتي  سبک سه فاز وتکفاز

13-  سيم پيچي الکتروموتورهاي کولري معمولي  و CRS    

14- ماشينکاري  و مونتاژالکتروموتورهاي فوق سنگين  

15-مونتاژ و بسته بندي سه فاز و تکفاز الکتروموتورهاي  صنعتي سبک و سنگين  

16- توليد براکتهاي کامل ساده و سوئيچي کولري و بلبرينگ دار (بوش زني، ماشينکاري و تزريق روغن پرماويک )

17- رنگزني انواع الکتروموتورهاي کولري وصنعتي وپايه کولري به صورت معمولي و پودري  و سياهکاري

18- برش ورقهاي رولي(ماشين آلات وابزار آلات با پيمانکار)

19-خدمات دفتر بازرگاني تهران

20- مونتاژ و بسته بندي کليه تيپهاي الکتروموتورهاي کولري

21- رانندگی لیفتراک های شرکت موتوژن