آگهی مزایده سهام شرکت خودرو صنعت موتوژن

شرکت موتوژن ( سهامی عام ) در نظر دارد100% سهام شرکت خودرو صنعت موتوژن ( سهامی خاص ) را اصالتاً و وکالتاً  با مشخصات زیر به طور نقد و یکجا از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. 

مشتریان خرید سهام :

1- متقاضیان بایستی پیشنهاد خود نسبت به کل سهام عرضه شده را به همراه اصل سند واریزی سپرده  شرکت در مزایده تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 1399/12/14به نشانی اعلام شده در آگهی مزایده تحویل داده و رسید دریافت نمایند.بدیهی است به پیشنهادهایی که در خارج از موعد اعلام شده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0210112513001شرکت موتوژن ( سهامی عام ) نزد بانک صادرات شعبه دیزل آباد واریز خواهد شد.

3-تاریخ افتتاح پاکتها روز شنبه مورخ 1399/12/16ساعت 11 صبح در آدرس قانونی شرکت موتوژن می باشد.

4- ثمن معامله بر اساس شرایط مندرج در قرارداد فروش ، نقداً تسویه خواهد شد.

5-برنده مزایده متعهد به پرداخت کلیه دیون و بدهی های فعلی و آتی مورد معامله می باشد.

6- چنانچه برنده مزایده در مهلت سه روزه از تاریخ اعلام برنده مزایده نسبت به عقد قرارداد و ترتیب پرداخت ثمن معامله مطابق نظر فروشنده امتناع ورزد سپرده واریزی شرکت در مزایده به نفع شرکت موتوژن ( سهامی عام ) ضبط خواهد شد و شرکت موتوژن ( سهامی عام ) مجاز است نسبت به عقد قرارداد با نفرات بعدی اقدام نماید.

7- شرکت موتوژن در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

نحوه ارسال پاکت های پیشنهادات : اصل فیش واریزی وپیشنهادخرید به صورت یکجا درون یک پاکت لاک و مهر شده  با درج موضوع و ارسال آن به

آدرس:تبریز، منطقه صنعتی غرب، جاده اختصاصی، روبروی شهرک فناوری قطعات خودرو، شرکت موتوژن، طبقه اول، دبیرخانه کمیسیون معاملات.