آگهی مناقصه ورق سیلیکون

شرکت موتوژن در نظردارد: ورق سیلیکونهای مورد نیاز برنامه تولید خود را طبق لیست ذیل از طریق مناقصه و عقد قرارداد از شرکتهای بازرگانی معتبرخریداری نماید.

لذا ازعلاقمندان دعوت میشود پیشنهادهای خود را ممهور به مهر و امضاء مجاز (اشخاص حقوقی) در پاکتهای سربسته به همراه سپرده تضمین شرکت در مناقصه به

آدرس: تبریز، منطقه صنعتی غرب، جاده اختصاصی - شرکت موتوژن  واحد تدارکات داخلی ارسال نمایند.

مناقصه شماره 14000123

- آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری میباشد.

- واریز 5 درصدکل قرارداد به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن یا ارائه ضمانتنامه بانکی

- شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.

- هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.

- به پیشنهادهای فاقد امضاء، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش  و پیشنهاداتی که بعد ازموعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن : 34480330- 041  فاکس :  3447929-041