مناقصه خدمات پیمانکاری شرکت موتوژن

شركت موتوژن درنظردارد در سال 98 خدمات ذيل را از طريق مناقصه و عقدقرارداد يکساله به شركتهاي واجدشرايط واگذار نمايد. داوطلبين مي توانند ازتاريخ درج آگهي بمدت 7 روزکاري از ساعت 8 لغايت 14 پس از انجام بازديدازمحل کارخانه و شرايط مناقصه پيشنهاد خود را درپاکت سربسته به آدرس شرکت واقع در تبريز-  منطقه صنعتي غرب شرکت موتوژن - واحد امور قراردادها تحويل نمايند.

- به پيشنهادهای فاقد سپرده و کمتر ازميزان مقرر و چک شخصي ومخدوش و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

1- خدمات پرسکاري و انيلينگ قطعات انواع الکتروموتور 
2- توليد سيم رابط وحک نيم پليت وشارلاک زني الکتروموتورها 
3- توليد روتور کامل کولري وتراش فريم کولري و شفت سنگزني شده و توليد انواع قطعات پلاستيکي  
4- ريخته گري وپليسه کاري قطعات الکتروموتور 
5- خدمات و تنظيفات فضاي سبز
6- خدمات ونگهداري تأسيسات داخل کارخانه شرکت موتوژن وجوشکاري و آهنگري
7- رانندگي وتعميرات ليفتراکهاي داخل شرکت موتوژن
8-  سيم پيچي الکتروموتورهاي صنعتي سبک وسنگين
9- سيم پيچي دستي الکتروموتورهاي صنعتي  سبک سه فاز وتکفاز
10- سيم پيچي الکتروموتورهاي کولري و CRS
11- توليد ومونتاژالکتروموتورهاي فوق سنگين
12- مونتاژ سه فازوتکفازالکتروموتورهاي  صنعتي سبک وسنگين ومونتاژ الکتروموتورهاي کولري   
13- توليد براکتهاي کامل  ساده وسوئيچي کولري(بوش زني –ماشينکاري و تزريق روغن پرماويک )
14- رنگزني انواع الکتروموتورهاي کولري وصنعتي وپايه کولري وسياهکاري وبروچ زني وسوراخکاري
15- برش ورقهاي رولي
16- خدمات دفتر بازرگاني تهران 
17- خدمات برنامه ريزي کارخانجات داخل شرکت موتوژن

پرداخت هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفن تماس: 04134454601

 

جهت دانلود فایل ها و مستندات مربوط به مناقصه کلیک کنید.