مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز

شرکت موتوژن در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود را را از طریق مزایده به فروش رساند لذا از کسانیکه مایل به خرید می باشند دعوت می گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت 6 روز کاری  از تاریخ 97/11/13  لغایت 97/11/18 از ساعت 9 صبح  الی 12 به واحد فروش منطقه ای واقع در تبریز منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی و یا با شماره تلفن 34451259-041 تماس حاصل فرمایند.

چنانچه مایل باشید قیمتی براقلام مورد مزایده پیشنهاد نمایید متمنی است با توجه به پیشنهاد خود نسبت به سپرده مربوطه درمقابل هر یک ازاقلام توجه نموده و وجه آنرا به جاری510045769 بانک تجارت سه راهی قراملک تبریز و یا به جاری 0105984083006 بانک ملی شعبه کوی اطباء تبریزیا چک تضمین بنام شرکت موتوژن واریز وهمراه درخواست خود از تاریخ 97/11/17 لغایت 97/11/18 درپاکت لاک ومهرشده به واحد فروش تبریز ارسال فرمائید.

لازم به یادآوریست که به درخواستهای ارائه شده از تاریخ 97/11/18 به بعد و درخواست های تحویل داده شده به دفتر تهران ترتیب اثرداده نخواهد شد وگشایش پاکات درتاریخ 97/11/23 سرساعت  10 صبح در محل شرکت انجام خواهد شد که حضورشرکت کنند گان آزاد واختیاری می باشد شرکت در رد یا قبول قیمت های ارائه شده مختارو الویت با برنده اولی بوده ودرصورت عدم مراجعه اوسپرده به نفع شرکت ضبط و شرکت در خصوص برنده دوم اعلام نظر خواهد نمود که لازم است برندگان حداکثر به مدت دو هفته از تاریخ اعلام نسبت به پرداخت وجه و خارج نمودن اقلام خود اقدام نماید درغیراینصورت سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد وهیچگونه ادعا از خریدارمورد قبول نخواهد بود ضمناً به افراد برنده ازتاریخ 97/11/27 اطلاع وسپرده آن دسته از شرکت کنند گان که برنده نمی باشند ازتاریخ 97/12/15 قابل پرداخت خواهد بود.


- قید پیشنهاد بصورت روشن الزامی وهرگونه شرط ویا صدورارائه قیمت موجب رد پیشنهاد آن خواهد بود.

- شایان ذکر است که شرکت در قبول و یا رد پیشنهادات مختار می باشد.

- جهت دریافت لیست اقلام مزایده، فایل های ضمیمه آگهی را دانلود فرمائید.