مناقصه خرید درپوش های فلزی صنعتی

شرکت موتوژن درنظردارد درپوش های فلزی صنعتی مورد نیاز خود را ازطریق مناقصه و عقدقرارداد خریداری نماید. 

لذا ازعلاقمندان به همکاری دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی حداکثر به مدت یک هفته به آدرس محل کارخانه واقع در تبریز - منطقه صنعتی غرب – جاده اختصاصی – شرکت موتوژن – واحدتدارکات داخلی مراجعه ویا با شماره تلفن های 04134456932 و 04134480330 تماس حاصل فرمایند.

آخرین مهلت تحویل پاکات 97/12/2 میباشد.

جهت دریافت لیست اسناد مناقصه، فایل های ضمیمه آگهی را دانلود فرمائید.