مزایده فروش انواع الکتروموتور و ماشین آلات مازاد بر نیاز ( مهلت 97/12/11)

شرکت موتوژن در نظر دارد تعدادی از ماشین آلات مازاد و  الکتروموتورهای موجودی انبار خود را با کمتر از نرخ مصوب از طریق مزایده به فروش رساند لذا از کسانی که مایل به خرید می باشند دعوت می گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت 6 روز کاری  از تاریخ 97/12/04 لغایت 97/12/11  از ساعت 9 صبح  الی 12 به واحد فروش منطقه ای واقع در تبریز منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی و یا با شماره تلفن 34451259-041 تماس حاصل فرمایند.

چنانچه مایل باشید قیمتی براقلام مورد مزایده پیشنهاد نمایید متمنی است با توجه به پیشنهاد خود، نسبت به سپرده مربوطه در مقابل هر یک از اقلام (در فایل لیست اقلام پیوستی) توجه نموده و وجه آنرا به جاری 510045769 بانک تجارت سه راهی قراملک تبریز و یا به جاری 0105984083006 بانک ملی شعبه کوی اطباء تبریزیا چک تضمین بنام شرکت موتوژن واریز و همراه درخواست خود از تاریخ 97/12/11  لغایت همانروز در پاکت لاک ومهرشده به واحد فروش تبریز ارسال فرمائید. شایان ذکر است که شرکت در قبول و یا رد پیشنهادات مختار می باشد.

اسناد مزایده در فایل ضمیمه این آگهی قابل دسترسی می باشد.