آگهی شناسایی تامین کنندگان حمل ونقل

شرکت موتوژن درنظر دارد امورات حمل ونقل محصولات خودرا به شرکت های حقوقی واجدشرایط واگذارنماید، لذا از متقاضیان دعوت می شود، فرم درج شده در پیوست خبر را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 98/3/8 درپاکت سربسته به آدرس شرکت واقع درتبریز، منطقه صنعتی غرب، شرکت موتوژن، واحدتدارکات داخلی ارسال نمایند.


شایان ذکراست شرکت در قبول و یا رد پیشنهادات مختار می باشد.
جهت اطلاع بیشتر با شماره 04134456932 تماس حاصل فرمایید.