مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

شركت موتوژن در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد .
لذا از کلیه پیمانکاران و موسسات معتبر متقاضی همکاری دعوت ميشود جهت اخذفرم از طریق سایت www.motogen.com و تکمیل و تحویل آن بهمراه فیش بانکی بمبلغ 30,000,000 (سی میلیون ریال) بعنوان سپرده شرکت درمناقصه به حساب شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک بنام شرکت موتوژن در پاکت سربسته ازتاریخ درج آگهی لغایت 98/3/13 درساعات اداری به آدرس محل کارخانه واقع در تبریز- منطقه صنعتی غرب – جاده اختصاصی – دبیرخانه شرکت موتوژن مراجعه نمایند.


هزينه هاي درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.