مناقصه ساخت قالب

شرکت موتوژن (سهامی عام )درنظردارد ساخت قالب های ذیل رابه شرکت های واجدشرایط واگذارنماید .کلیه متقاضیان می توانندمدارک شناسایی ورزومه را ازطریق شماره فکس 04134454634 ، ایمیل Production_Deputy@motogen.com ویا ازطریق آدرس پستی شرکت واقع درتبریز - منطقه صنعتی غرب - دفترمعاونت تولید ومهندسی ارسال نمایند.


تلفن تماس : 04134454634    
1)قالب های پانچ High Speed  پروگرسیو
2)قالب های دایکاست فریم های آلومینیومی
3) قالب خم وبرش شاسی گاورنر