مزایده فروش خودرو

 

لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید بعد تکمیل اوراق مزایده در ضمیمه آگهی پیشنهادات خود را به آدرس شرکت واقع درتبریز - منطقه صنعتی غرب – جاده اختصاصی – شرکت موتوژن – واحد فروش ارسال نمایند.

آخرین مهلت ارسال قیمت پیشنهادی به آدرس شرکت: پایان وقت اداری روز چهارشنبه 98/4/5
شماره تماس: 04134451259
زمان بازدید: یکشنبه تاچهارشنبه ازساعت 9 الی 12
میزان سپرده جهت شرکت درمزایده 5 درصد قیمت پیشنهادی می باشد
کلیه هزینه های آگهی، کارشناسی، نقل وانتقال و مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده می باشد.
بدیهی است شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختارمی باشد.


روابط عمومی شرکت موتوژن (سهامی عام)