مناقصه خرید اسلیو کولری

شرکت موتوژن در نظردارد: اسلیو کولری مورد نیاز خود را  از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید. لذا از علاقمندان به همکاری دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی حداکثر  به مدت یک هفته به سایت شرکت و یا محل کارخانه واقع درتبریز - منطقه صنعتی غرب – جاده اختصاصی – شرکت موتوژن – واحدتدارکات داخلی مراجعه فرمایند.


آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری میباشد


تلفن :  04134480330

فاکس: 04134479290