مناقصه خرید انواع خازن

شرکت موتوژن در نظردارد: جهت جذب تولید کنندگان داخلی کشور در جهت اقتصاد مقاومتی و بومی سازی قطعات برای تولید انواع خازن های موردنیازخود طبق پیوست خازن های مورد نیاز را  نسبت به جذب منابع تولیدی داخلی اقدام نماید.

لذا ازعلاقمندان به تولید خازن های الکتروموتور دعوت می شود به واحد تدارکات داخلی شرکت موتوژن در محل کارخانه واقع در تبریز - منطقه صنعتی غرب –جاده اختصاصی – شرکت موتوژن مراجعه فرمایند.

تلفن :  04134480330

فاکس: 04134479290