مناقصه خرید 5 دستگاه لیفتراک

شرکت موتوژن درنظر دارد: 5 دستگاه لیفتراک موردنیازخودرا از طریق مناقصه خریداری نماید. لذا ازعلاقمندان به همکاری دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی حداکثر به مدت یک هفته به آدرس سایت شرکت www.motogen.com  و یا محل کارخانه واقع درتبریز- منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی شرکت موتوژن واحدتدارکات داخلی مراجعه فرمایند.

الف) 2دستگاه لیفتراک5 تن دیزلی

ب)  3 دستگاه لیفتراک 3 تن گازی

آخرین مهلت دریافت پاکات پیشنهادی ازتاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری می‌باشد. 

توجه فرمائید که از ارسال پیشنهادات از طریق ایمیل شرکت خودداری فرمائید. پیشنهادات صرفاً بصورت کاغذی و در پاکت سربسته از سوی واحد تدارکات تحویل گرفته خواهد شد. 

تلفن :34480330 -041            فاکس :     34479290-041