مناقصه خرید رنگ و لاک های مصرفی ، انواع قطعات لاستیکی و ...

شرکت موتوژن در نظردارد: رنگ و لاک های مصرفی ، انواع قطعات لاستیکی ،لاستیک ضربه گیر کولری ،انواع پیچ و مهره و واشر ،خار شفت، پیچ ثروبلت کولری ،اسلیو کولری و سیم های روپوشدارموردنیازخودرا ازطریق مناقصه وعقدقراردادخریداری نمایدلذاازعلاقمندان به همکاری دعوت می شودجهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشرآگهی حداکثر  به مدت یک هفته به آدرس محل کارخانه واقع در تبریز- منطقه صنعتی غرب - جاده اختصاصی - شرکت موتوژن - واحد تدارکات داخلی مراجعه نمایند.

آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی 1397/07/22 میباشد.

تلفن   : 34480330- 041

فاکس : 34479290-041