مناقصه بوش کولری

شرکت موتوژن در نظردارد : بوش کولری موردنیازخود( به تعداد 1،500،000 عدد) را  از طریق مناقصه  وعقد قرارداد خریداری نماید0 لذاازعلاقمندان به همکاری دعوت می شودجهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشرآگهی حداکثر  به مدت یک هفته به سایت شرکت www.motogen.com قسمت مناقصه و مزایده مراجعه نموده و نسبت به ارسال پیش فاکتورمربوطه درپاکت سربسته  به آدرس  محل کارخانه واقع درتبریز- منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی شرکت موتوژن واحدتدارکات داخلی ارسال نمایند.

آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری میباشد0

تلفن : 34480330- 041  فاکس :     34479290-041