موتوژن واحد نمونه صادراتی استان آذربایجان شرقی

شرکت موتوژن در هفدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور به عنوان واحد نمونه صادراتی استان آذربایجان شرقی انتخاب گردید.

دراین همایش دو روزه که در روزهای 11 و 12 آبان ماه 1390 که از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با محوریت " جهاد اقتصادی و توسعه صادرات غیر نفتی " در تبریز برگزار گردید،ازواحدهای تولیدی وبازرگانی استان آذربایجان شرقی که درسال1389 درامرصادرات محصولات ازامتیازات ممتازی برخورداربودندتجلیل وقدردانی شد

تندیس ولوح تقدیرواحد نمونه صادراتی آذربایجان شرقی به مدیرعامل شرکت موتوژن اهداء شد