واگذاري خدمات رانندگي ليفتراک هاي داخل شرکت موتوژن

شركت موتوژن درنظردارد در سال 99 خدمات ذيل را ازطريق مناقصه و عقد قرارداد يکساله به شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد. داوطلبين مي توانند از تاريخ درج آگهي بمدت 7 روزکاري ازساعت 8 لغايت 14  پس از انجام بازديد از محل کارخانه و شرايط مناقصه پيشنهادخود را درپاکت سربسته به آدرس شرکت واقع درتبريز- قراملک کوچه آبراه پلاک صفر طبقه - واحد امورقراردادها تحويل نمايند.
(به پيشنهادهای فاقد سپرده وکمتر ازميزان مقرر، چک شخصي و مخدوش و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد)


1-خدمات رانندگي ليفتراک هاي داخل شرکت موتوژن

 پرداخت هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفن تماس: 34454601