موتوژن واحد برگزیده سومین جشنواره ملی بهره وری

در مراسم تقدیرازبرگزیدگان سومین جشنواره ملی بهره وری که درمرکزهمایش های بین المللی صداوسیما برگزارشدموتوژن بعنوان واحدبرگزیده این جشنواره معرفی گردید.

براساس محاسبات انجام گرفته ازسال 1386 تا1389 توسط سامانه ملی اندازه گیری شاخص های مالی ،اقتصادی وبهره وری irpmc.ir و نظرکمیته علمی و داوران درگروه ماشین آلات و دستگاههای برقی در بخش ویژه شاخص بهره وری ارزی لوح تقدیربه شرکت موتوژن اعطاء شد.