درخشش شرکت موتوژن در رتبه بندی 400 شرکت برتر ایران

طبق رتبه‌بندي سازمان مديريت صنعتي، شرکت موتوژن جزء400 شرکت برترایران در سال 1390 معرفی شد
که نشان از عملکرد بسيار خوب و در خور تحسين اين شرکت می باشد.

درهمایشی که با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیران بنگاهها و شرکتهای اقتصادی برگزار شد400 شرکت برترایران معرفی گردید

این همایش با هدف امکان فرصتی برای مقایسه در بین شرکت ها و گروههای صنعتی به رتبه بندی بنگاهای اقتصادی، سازمان های حاکمیتی و سیاستگذاران، سرمایه گذاران و ........برگزار گردید تا شرکت های برتر با مقایسه جایگاه شان در میان سایر بنگاهها، در توسعه برند ملی و بین المللی و اثرگذاری بر اساس رشد پایدار تلاش کنند.