مناقصه خرید 500 تن شمش آلومینیوم آلیاژی 3/380

شرکت موتوژن تبریز در نظردارد: 500 تن شمش آلومینیوم آلیاژی 3/380 را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی از شرکتهای واجد شرایط با عقد قرارداد خریداری نماید .

لذا ازمتقاضیان دعوت بعمل می آید جهت ارسال پیشنهادهای قیمت برابرروش زیر اقدام نمایند.

مناقصه شماره : 990230

1- واریز مبلغ 2،000،000،000 ریال بابت تضمین شرکت در مناقصه بصورت واریز به حساب جاری شرکت موتوژن بانک تجارت شماره حساب45769 (کدشعبه5100) و یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ دو میلیارد ریال .

2-  خرید بصورت هفتگی حداقل 50 تن خواهد بود .

3-  شرکت موتوژن در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

4-  مهلت تحویل اسناد بمدت 7 روز کاری از تاریخ نشر آگهی میباشد .

آدرس کارخانه : تبریز منطقه صنعتی غرب ، جاده اختصاصی شرکت موتوژن تلفن : 34480330- 041  فاکس :     34479290-041