مناقصه خدمات ماشين آلات وابزار آلات با پیمانکار، تولید براکت

شركت موتوژن در نظردارد خدمات ماشين آلات وابزار آلات با پيمانکار، توليد براکت هاي کامل ساده  و سوئیچی کولري و بلبرينگ دار (بوش زني، ماشينکاري و تزريق روغن پرماويک ) را از طريق مناقصه و از زمان عقد قرارداد تا پايان سال 99  به شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد.داوطلبين مي توانند ازتاريخ درج آگهي بمدت 7 روزکاري ازساعت 8  لغايت 14  پس ازانجام بازديد ازمحل کارخانه وشرايط مناقصه پيشنهادخودرادرپاکت سربسته به آدرس شرکت: واقع در تبريز- قراملک جاده صنعتي بلوار صنعت شرکت موتوژن-واحدامورقراردادها تحويل نمايند.
(به پيشنهادهای فاقد سپرده وکمتر ازميزان مقرروچک شخصي ومخدوش ونظايرآن ترتيب اثر داده نخواهد شد)
 پرداخت هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشدتلفن تماس 34454601