آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت موتوژن (سهامی عام )

ازکلیه سهامداران محترم شرکت موتوژن (سهامی عام )یانمایندگان قانونی آنهادعوت می شوددرجلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که درساعت 10 صبح روزسه شنبه مورخ 1397/8/15 درمحل هتل تهران- واقع درتهران- خیابان ولیعصر- اول خیابان استادمطهری  برگزارمی شود،حضوربهم رسانند.

دراجرای ماده  99  اصلاحیه قانون تجارت ازسهامدارانی که تمایل به حضوردرجلسه مجمع رادارنددرخواست می گرددجهت دریافت برگه ورودبه جلسه تاپایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1397/8/13 بادردست داشتن کارت شناسایی معتبرواوراق سهام نسبت به اخذبرگه ورودبه جلسه اقدام فرمایند.

توجه : فقط سهامدارانی حق ورودبه مجمع رادارندکه قبلاً برگه ورودی دریافت کرده باشند.

دستورجلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی شرکت برای عملکردسال مالی  منتهی به 1397/6/31

2- بررسی وتصویب ترازنامه وصورتحساب سود(زیان) وتصمیم درباره سیاست تقسیم سودوتقسیم سودبرای سال مالی  منتهی  به 1397/6/31

3- انتخاب بازرس قانونی وتعیین حق الزحمه آن برای سال مالی منتهی به 1398/6/31

4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی واطلاعیه های شرکت

5- سایرمواردی که درصلاحیت مجمع عمومی  باشد.

 

هیئت مدیره شرکت موتوژن (سهامی عام)