تمديديه مهلت پذيره نويسی افزايش سرمايه شرکت موتوژن

اطلاعيه
شرکت موتوژن (سهامی عام )
شماره ثبت 1067 باشناسه ملی 10200062838
تمديديه مهلت پذيره نويسی

پيرو آگهی پذيره نويسی افزايش سرمايه شرکت موتوژن درروزنامه دنيای اقتصادمورخ 1392/9/28 نظربه اينکه مهلت پذيره نويسی سهام درتاريخ 1392/9/27 پايان ميپذيرد. براساس موافقت نامه شماره 255467/121 مورخ 1392/9/20 سازمان بورس واوراق بهادارمهلت پذيره نويسی تا تاريخ 1392/12/7 تمديدگرديد.
ازکليه سهامدارانيکه بهرعلت گواهی حق تقدم خودرادريافت ننموده اندوتمايل به استفاده ازحق تقدم خودرادارند، تقاضا ميگردد قبل ازانقضاء مهلت پذيره نويسی ( 1392/12/7)به امورسهام شرکت موتوژن به آدرس :تهران – خيابان استادمطهری – بعدازچهارراه قائم مقام فراهانی – شماره 243 مراجعه نمايند.

تلفن تماس امورسهام آقای ارديانی :88730884 021